Статут МЗ

На основу члана 72. Статута општине Панчево (Сл. Лист  општине Панчево бр. 6/2002) и члана 26. Одлуке о Месним заједницама на територији општине Панчево (Сл. Лист општине Панчево бр. 8/2001) Савет МЗ Качарево на седници одржаној 15.11.2004 године донео је

СТАТУТ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЧАРЕВО

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан  1.

У Месној заједници Качарево насељеног места Качарево грађани са пребивалиштем на њеној територији учествују у вршењу послова локалне самоуправе који су им поверени и задовољавају одређене заједничке потребе који сами утврде.

Члан  2.

Месна заједница Качарево ( у даљем тексту : Месна заједница) образована је Одлуком о Месним заједницама на територији општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево“ бр. 8/2001 ).

Територија Месне заједнице обухвата : подручје насељеног места Качарево КО Качарево.

Члан  3.

Промена граница Месне заједнице може се извршити само посебном одлуком Скупштине општине која се доноси већином од укупног броја одборника.

Члан  4.

Месна Заједница има својство правног лица у оквиру права и обавеза утврђеним Статутом општине и посебном одлуком Скупштине општине.

За извршавање својих обавеза Месна заједница одговара средствима којима располаже.

Седиште Месне заједнице је у Качареву , ул. М. Тита бр. 37.

Члан  5.

Месна заједница има печат округлог облика пречника 32 мм са текстом исписаним ћириличним писмом :

2. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан  6.

Месна заједница преко својих органа у складу са Законом и Статутом општине обавља следеће послове од заједничког интереса и то:

1. Стара се о задовољавању животних потреба грађана;

2. Стара се о заштити животне средине;

3. Стара се о развоју села, коришћењу у уређењу пољопривредног земљишта и вода;

4. Стара се о одржавању улица и коришћењу сеоских и пољских путева;

5. Обезбећује  обављање комуналне делатности;

6. Врши и друге послове од заједничког интереса за грађане, које јој повери општина.

3. Средства месне заједнице

Члан  7.

Средства Месне заједнице су:

1. Средства која општина пренесе Месној заједници;

2. Средства која грађани обезбеђују самодоприносом и на други начин;

3. Средства од накнаде и услуге и

4. Поклони, донације и друга средства.

Члан  8.

О обезбеђивању и коришћењу средствима којима располаже Месна заједница грађани одлучују преко органа Месне заједнице .

Грађани имају право да остварују контролу и буду информисани о трошењу средстава Месне заједнице.

Комисија од 3 (три) члана, коју образује Савет Месне заједнице најмање два пута годишње обавештава о трошењу средстава.

Члан  9.

Месна заједница је корисник државне имовине републике Србије и може да располаже том имовином у складу са Законом , тј. може се користити, пренети право коришћења на друга лица, дати у закуп, стављати хипотеку на истој уз сагланост надлежног републичког органа у складу са Законом.

Члан  10.

Средстава за задовољавање заједничких потреба и интереса у Месној заједници утврђују се финансијским планом који доноси Савет Месне заједнице.

Финансијским планом одређује се висина средстава, избор и начин њиховог прибављања, намене и начин трошења средстава.

Коначан обрачун утрошених средстава исказује се завршним рачуном који доноси Савет Месне заједнице.

Члан  11.

Средства Месне заједнице воде се на посебном рачуну код Управе за јавна плаћања.

О располагању средствима Месне заједнице одлучује Савет Месне заједнице.

Члан  12.

Контролу располагања средстима Месне заједнице врше грађани путем посебних комисија, Управа за јавна плаћања и других овлашћених органа.

У складу са програмом развоја Месне заједнице самодопринос се може увести за Месну заједницу  или део Месне заједнице.

Средства самодоприноса могу се удружити са средствима самодоприноса других Месних заједница када се ради о задовољавању заједничких потреба грађана.


Члан  13.

Самодопринос се уводи под условима, и на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом општине.

4. УЧЕШЋЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ

Члан  14.

У циљу што квалитетнијег и свеобухватнијег задовољавања заједничких потреба и интереса грађани имају права и дужност да разматрају средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта, средњорочне и  дугорочне програме одржавања, заштите и развоја путева и планова и програма рада на изради просторних и урбанистичких планова.

На програме из предходног става грађани дају мишљење и предлоге непосредно или путем својих органа и представника у Скупштини општине.

Члан  15.

Савет Месне заједнице дужан је да благовремено информише грађане о чињеницама и подацима потребним за припремање, доношење и остваривање програма развоја  из члана 14. овог Статута и да обезбеди координацију и усаглашавање циљева интереса у Месној заједници са циљевима и интересима субјеката програмирања.

Ако се покаже потреба да о појединим питањима из претходног става буде укључен најшири круг грађана ради постизања договора о основним елементима развоја, Савет Месне заједнице је дужан да организује јавне расправе.

5. СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНО 'ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан  16.

Стручне, административне, техничке и финансијске послове за потребе Месне заједнице и њених органа за чије обављање се средства обезбеђују из буџета Општине, преко надлежних одељења.

6. ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан  17.

Радни људи и  грађани у Месној заједници одлучују :

- рефередумом:

- писменим изјашњавањем :

- грађанска иницијатива .

- збор грађана :

- преко органа Месне заједнице :


а. РЕФЕРЕНДУМ

Члан  18.

Референдум је начин непосредног изјашњавања грађана, односно одлучивања о питањима која су од значаја за грађане Месне заједнице, о питањима која су предвиђена Законом, Одлуком о образовању месних заједница и Статутом општине.

Члан  19.

Предлог за расписивање референдума Савету Месне заједнице може поднети :

- најмање 5% уписаних бирача са територије Месне заједнице :

- 1/ 3 Савета Месне заједнице.

Члан  20.

Савет Месне заједнице је дужан расправља о сваком предлогу за расписивање референдума и о томе обавести предлагача.

Члан  21.

Савет Месне заједнице је дужан да распише референдум уколико захтев за то поднесе најмање 10%  укупног броја уписаних бирача у Месној заједници.

Акт о расписивању референдума садржи  нарочито : назначење територије за коју се референдум расписује, акт, односно питање о коме се грађани изјашњавају , датум спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на референдуму.

Акт о расписивању референдума објављује се на огласној табли Месне заједнице.

Од дана  раписивања до дана спровођења референдума не може протећи мање од 15 ни више од 90 дана.

Члан  22.

Референдум се расписује и спроводи на начин  и по поступку како је то регулисано Законом.

Члан  23

Ако грађани референдумом нису потврдили акт, односно нису се изјаснили за питање које је било предмет изјашњавања, о том акту, односно питању не може се поново одлучивати на референдуму  у року краћем од 6 месеци од дана гласања на референдуму .

б.  ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА

Члан  24.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине имају право да путем грађанске иницијативе предложе Скупштини доношење аката којима ће се уредити одређено питање из изворног делокруга Општине, доношење или промену Статута и других аката , расписивање референдума и решавање других питања, у складу са Законом и Статутом.

О предлогу из става 1. овога члана Скупштина је дужна да одржи расправу и достави образложен одговор граћанима у року од 60 дана од добијања предлога.


Члан  25.

За покретање грађанске иницијативе потребно је најмање 10% потписа бирача прикупљених на начин и по поступку утврђеним Законом.

О предлогу за које су прикупљени потписи из претходног члана Супштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, на начин и по поступку утврђеним Пословником Скупштине.

в. ЗБОР ГРАЂАНА

Члан  26.

Збор грађана сазива се за територију Месне заједнице ради расправљања питања од интереса грађана Месне заједнице.

Ако се ради о питањима од интереса за грађане Месне заједнице, збор грађана сазива орган Месне заједнице на сопствену иницијативу, на иницијативу одборника или најмање 10% грађана са територије Месне заједнице.

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их органима или службама Општине.

Члан  27.

Органи и службе Општине су дужни да у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотре захтеве и предлоге са збора и о томе заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Члан  28.

Начин сазивања збора грађана , његов рад, као и начин утврђивања ставова збора утврђују се посебном одлуком Скупштине.

7. ОРГАНИ И ТЕЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан  29.

Месна заједница има следеће органе :

а) Савет Месне заједнице,

б) Извршни Одбор.

Савет Месне заједнице броји 15. (петнаест) чланова.

Грађани бирају чланове Савета Месне заједнице на основу слободног, једнаког и непосредног изборног права, тајним гласањем.

Право да буде биран за члана Савета Месне заједнице има грађанин Републике Србије који има држављанство Србије и Црне Горе, који је навршио 18. година живота, пословно је способан и има пребивалиште на територији Месне заједнице најмање 6 месеци пре расписивања избора.

Мандат чланова Савет Месне заједнице траје 4. године.

Члан  30.

Кандидате за чланове Месне заједнице из реда грађана може предложити група од најмање 15 грађана.


Члан  31.

За чланове Савета Месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.

Ако су два или више кандидата у изборној јединици добили једнак и истовремено највећи број гласова, гласање се у тој изборној јединици  понавља у року од 15 дана од дана утврђивања резултата.

На поновљеном гласању гласа се само о кандидатима који су добили једнак  и истовремено највећи број гласова.

На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио највећи број гласова.

Ако на поновљеном гласању више кандидата добије једнак и истовремено највећи број гласова, гласање се понавља у року од 8 дана од дана утврђивања резултата, све док један кандидат не добије највећи број гласова

Члан  32.

Прву седницу Савета Месне заједнице сазива председник Савета Месне заједнице из претходног сазива у року од 20 дана  од дана избора чланова Савета Месне заједнице.

Савет Месне заједнице на првој седници из реда својих чланова бира председника и заменика председника Савета.

Председник Савета Месне заједнице представља Месну заједницу и финансијски је наредбодавац.

.

Члан  33.

Савет Месне заједнице :

- доноси Статут Месне заједнице ;

- доноси програме и планове рада,Финансијске планове ,завршне рачуне и друга акта Месне заједнице;

- доноси пословник Месне заједнице;

- проглашава одлуке о спровођењу самодоприноса грађана;

- разматра извештаје о раду  на активностима на извршавању програма, планова рада и других одлука;

- обезбеђује услове за остваривање Функција одборника Скупштине општине изабраних на подручју Месне заједнице;

- одлучује о вршењу послова из области комуналних и других делатности од интереса за грађане Месне заједнице;

- образује радна тела и врши друге послове у складу са Статутом Месне заједнице.Одлуком о образовању Месних заједница на територији општине Панчево и одлукама Скупштине општине

Члан  34.

Извршни одбор

- Извршни одбор има председника и 4 (четири) члана, које бира Савет Месне заједнице.

- Извршни одбор се бира јавним гласањем чланова Савета Месне заједнице .

- Мандат чланова Извршног одбора траје четири године.


Члан  35.

Извршни одбор:

1. стара се о извршавању одлука и других аката Савета Месне заједнице;

2. предлаже Савету доношења одлука и других аката од непосредног интереса грађана на свом подручју;

3. предлаже начин решавања појединих питања из надлежности Савета Месне заједнице;

4. даје мишљење о увођењу самодоприноса;

5. обавља и друге послове у складу са законом , Статутом општине и овим Статутом.

Члан  36.

Чланови Извршног одбора за свој рад одговарају Савету месне Заједнице.

Председник и чланови Извршног одбора могу поднети оставке.

Председник и чланови Извршног одбора могу бити разрешени пре истека времена на које су изабрани.

Члан  37.

Извршни одбор може да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова, ако законом није предвиђена друга већина.

Извршни одбор по правилу одлучује јавним гласањем.

Члан  38.

Начин рада и одлучивања на седницама Извршног одбора ближе се регулише Пословником о раду.

8. МИРОВНА ВЕЋА

Члан  39.

Мировно веће се образује у циљу развијања добрих односа међу грађанима и решавања спорова грађана, о правима којима слободно располажу уколико за њихово решавање није надлежан суд.

Члан  40.

Поступак пред Мировним већем је јаван, усмен и непосредан.

Мировно веће може да искључи јавност на захтев учесника у спору, ако за то постоје оправдани разлози.Мировно веће ће обавезно искључити јавност ако то захтевају оба учесника у спору.

Члан  41.

Учесници у спору пред Мировним већем дужни су да чувају и штите тајност поверљивих података и других података који могу нарушити углед учесника у спору.

Члан  42.

У остваривању својих функција Мировна већа сарађују међусобно, као и са органима у Месној заједници, органима општине , судовима, предузећима и установама, синдикатом, органима унутрашњих послова  и другим органима.

О свом раду и запажањима до којих долази у остваривању своје функције Мировна већа подносе извештај Савету Месне заједнице једном годишње при чему могу предлагати и мере које треба предузети ради отклањања узрока спорова или насталих штетних последица.

Члан  43.

Савет Месне заједнице бира чланове Мировног већа јавним односно тајним гласањем уколико потребу тајног гласања претходно утврди.

Кандидате за чланове Мировног већа предлаже  Савету Месне заједнице  одговарајуће тело.

При свакој Месној заједници бира се 6 (шест) чланова Мировног већа.

Чланови Мировног већа се бирају на време од 4 године и по истеку овог рока могу бити поново бирани.

За члана Мировног већа може бити предложен и биран сваки пунолетни грађанин који има пребивалиште на подручју Месне заједнице при којој је образовано Мировно веће, под условом да ужива углед у средини у којој живи и ради и да је држављанин Србије и Црне Горе.

Функција члана Мировног већа је почасна.

Члан  44.

Мировно веће чине председник и два члана који имају заменике.

Мировно веће приликом конституисања  из свог састава бира председника и заменика председника.

Председник Мировног већа представља Мировно веће,сазива седнице, предлаже дневни ред и стара се о њеном раду.

Члан  45.

За свој рад у Мировном већу члановима припада накнада, односно изгубљена зарада.

Висина накнаде се одређује у складу са прописима који се примењују за судије поротнике судова.

Средства за рад Мировних већа обезбећују се из средстава буџета општине која се уступају Месним заједницама за финансирање њихове делатности.

Члан  46.

У поступку ради мирења односно споразумевања, Мировно веће по сопственом уверењу на основу савести и брижљиве оцене ствари због које је настао спор, доноси закључке.

Члан  47.

У поступку пред Мировним већем води се записник који садржи назив и састав Мировног већа, место и време вођења поступка, имена и друге личне податке о учесницима у спору и начин и резултат окончања спора (поравнање, измирење, неуспео покушај мирења, односно споразумевања и сл.).

Члан  48.

У споровима о материјалним и другим обавезама може се закључити поравнање које има снагу извршне пресуде.

Споразум учесника о постигнутом поравнању уноси се у записник.

Поравнање је закључено кад га учесници у спору потпишу.

9. ЈАВНОСТ РАДА

Члан  49.

Рад органа Месне заједнице је јаван.

Савет Месне заједнице је дужан да предузме све мере да грађани буду правовремено и тачно  информисани о свим питањима у Месној заједници.

Члан  50.

Јавност рада у Месној заједници се обезбеђује :

- јавним одржавањем седница  Савета Месне заједнице и његових радних тела;

- изношењем на јавну расправу текста одлука и материјала који се пре усвајања морају изнети на јавну дискусију предвиђену овим Статутом и другим актима Месне заједнице;

- преко средстава јавног информисања;

-  објављивањем одлука и других аката Месне заједнице и њених органа путем истицања на видном месту или на други начин.

10. ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА

Члан  51.

Статут Месне заједнице доноси Савет Месне заједнице.

Иницијативу за доношење и измену и допуну Статута Месне заједнице могу покренути Извршни одбор Скупштине општине,Општинска управа, Удружење грађана и групе грађана.

Члан  52.

Комисија од 3 (три) члана коју образује Савет Месне заједнице утврђује нацрт Статута и објављује га на огласној табли Месне заједнице у трајању од 7 дана, ради стављања примедби, предлога и мишљења.

По истеку рока из претходног става Комисија разматра евентуалне примедбе и предлоге и утврђује Предлог Статута и упућује га Савету Месне заједнице  ради разматрања и усвајања.

Члан  53.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан  54.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли у Месној заједници.

Члан  55.

Општа акта Месне заједнице ускладиће се са Статутом у року од 60 дана од дана ступања на снагу.

Члан  56.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Качарево донет 09.05.1995  године.